Facebook
Poczta
Forum
Sklep
Logowanie
Dodaj
zdjęcie
Wydrukuj
zdjęcie

Od 1996 roku Foto-Kurier
jest jedynym polskim
przedstawicielem
panelu fotograficznego
stowarzyszenia EISA

SZUKAJ

Foto-Kurier 1-2/2024

ok�adka czasopisma Foto Kurierzłap lub kliknij na róg strony 
Spis treści 1-2/2024
OD REDAKCJI
str. 3
NAJLEPSZE z NAJLEPSZYCH
str. 6
Najlepsze z Najlepszych 2023 - listopad 2023 r.
str. 6
Zdjęcia wybrane z najwyżej ocenianych w serwisie foto-kurier.pl w listopadzie 2023 roku

wi�cej
CO w TRAWIE PSTRYKA
str. 14
TEST
str. 14
Tamron 17-50 mm f/4 Di III VXD
str. 14
Pierwszy na świecie obiektyw z mocowaniem Sony FE – Tamron 17–50 mm f/4 Di III VXD

wi�cej
Fujifilm INSTAX Pal
str. 18
Pierwszy cyfrowy INSTAX mieszczący się na dłoni

wi�cej
Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400 mm f/4-6,3 ASPH./POWER O.I.S
str. 18
Uniwersalny zoom dla fotografujących sport i zwierzęta, z mocowaniem mikro 4/3

wi�cej
Tamron 150–500 mm f/5–6,7 Di III VC VXD
str. 18
Najnowszy ultra-teleobiektyw z mocowaniem Nikon Z

wi�cej
Canon RF 200–800 mm f/6,3-9 IS USM
str. 19
Najdłuższy teleobiektyw zmiennoogniskowy Canona z mocowaniem RF

wi�cej
Nikon MC-N10
str. 19
Zdalny uchwyt sterujący, idealny dla filmujących Nikonami

wi�cej
TEST
str. 20
Nikkor Z DX 24 mm f/1,7 test - jasno i ostro
str. 20
Pierwszy obiektyw stałoogniskowy Nikkor Z formatu DX o jasności f/1,7.

wi�cej
TEST
str. 24
Test Sony A9 III
str. 24
Test pierwszego pełnoklatkowego bezlusterkowca z systemem globalnej migawki.

wi�cej
FOTO-RYNEK
str. 32
SWPA 2024 – Sebastião Salgado
str. 32
SWPA 2024 – Sebastião Salgado otrzymał nagrodę za wybitny wkład w fotografię.

wi�cej
PARIS PHOTO 2023 - światowe święto fotografii
str. 34
Podsumowanie międzynarodowych targów fotograficznych Paris Photo 2023, czyli: 154 galerie i 800 prezentowanych artystów oraz 65 000 zwiedzających.

wi�cej
ZDJĘCIE MIESIĄCA
str. 44
ZDJĘCIE MIESIĄCA listopad 2023 r.
str. 44
Prezentujemy najwyżej ocenione zdjęcia przez użytkowników serwisu foto-kurier.pl w listopadzie 2023 r.

wi�cej
CANON EMEA AMBASSADOR - aż osiem osób z Polski
str. 46
Kolejnych 62 twórców zostało przyjętych do programu Canon EMEA Ambassador. Aż osiem nazwisk z Polski. Warto zobaczyć ich zdjęcia.

wi�cej
25 LAT TEMU w Foto-Kurierze
str. 56
25 lat temu w Foto-Kurierze - FK 1/99
str. 56
Co w trawie pstrykało 25 lat temu – FK 1/99

wi�cej
MORE THAN US Kalendarz Lavazza 2024
str. 58
Celebracja współpracy z afrykańską fotografią, czyli kalendarz i sesje zdjęciowe do Lavazza 2024.

wi�cej
OKIEM EKSPERTÓW
str. 66
OKIEM EKSPERTÓW ocena zdjęć - Foto-Kurier 1-2/24 - zdjęcia użytkowników tego portalu
str. 66
Marta Darowska i Tadeusz Koniarz, eksperci nie tylko w dziedzinie fotografii, poddają swojej opinii wybrane zdjęcia użytkowników galerii foto-kurier.pl.

wi�cej
NAJLEPSZE z NAJLEPSZYCH 2023
str. 72
Najlepsze z Najlepszych 2023 - grudzień 2023 r.
str. 72
Zdjęcia wybrane z najwyżej ocenianych w serwisie foto-kurier.pl w grudniu 2023 roku.

wi�cej
25 LAT TEMU w Foto-Kurierze
str. 80
25 lat temu w Foto-Kurierze - FK 2/99
str. 80
Co w trawie pstrykało 25 lat temu – FK 2/99

wi�cej
ZDJĘCIE MIESIĄCA
str. 81
ZDJĘCIE MIESIĄCA grudzień 2023 r.
str. 81
Najwyżej ocenione zdjęcia przez użytkowników serwisu foto-kurier.pl w grudniu 2023 r.

wi�cej25 lat temu w Foto-Kurierze - FK 1/99

25 Lat Temu w Foto-Kurierze


Co w trawie pstrykało 25 lat temu – FK 1/99

 

Fujifilm GX 680 III Professional

 

Fujifilm GX680 III Professional

Jest to ko­lej­na we­rsja jed­no­o­biek­ty­wo­wej lu­strzan­ki Fu­jifilm. No­wy mo­del pra­cu­je w 4 for­ma­tach śre­dnich: fa­brycz­nie usta­wio­nym 6 x 8 cm, oraz do­bie­ra­nych przez fo­to­gra­fu­ją­ce­go - przy po­mo­cy ma­sek w wie­lo­funk­cyj­nym ma­ga­zy­nie fil­mu - 6 x 7 cm, 6 x 6 cm i 6 x 4,5 cm. GX680 III au­to­ma­tycz­nie prze­su­wa film (ma wbu­do­wa­ny sil­nik) i dys­po­nu­je uni­kal­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi ru­chów osi optycz­nej obiek­ty­wu - od­chy­la­nie do 12° w górę i dół, pod­no­sze­nie do 15 mm, opu­szcza­nie do 13 mm i prze­su­wa­nie na każ­dy z bo­ków do 15 mm.

 

“In­te­li­gent­ny” ma­ga­zyn fil­mu po za­ło­że­niu ma­te­ria­łu au­to­ma­tycz­nie prze­wi­ja go do pierw­szej klat­ki i w za­leż­no­ści od do­bra­ne­go for­ma­tu zdję­cio­we­go au­to­ma­tycz­nie usta­la licz­bę kla­tek; ma­ga­zyn ma tak­że du­ży pod­świe­tla­ny ekran LCD - w nie­co mniej­szy wy­po­sa­żo­ny jest też sam kor­pus apa­ra­tu - wy­świe­tla­ją­cy wszy­st­kie istot­ne dla fo­to­gra­fa in­for­ma­cje. GX680 III ko­rzy­sta z sy­ste­mu ko­dów kre­sko­wych (Bar­Co­de Sy­stem), na­no­szo­nych przez fir­mę na fil­mach śre­dnie­go for­ma­tu oraz z sy­ste­mu la­twe­go za­kła­da­nia fil­mu (Ea­sy­Lo­a­ding Sy­stem).

 

Apa­rat da­je do­stęp do peł­ne­go sy­ste­mu ak­ce­so­riów se­rii GX680, w tym zna­ko­mi­tych obiek­ty­wów Fu­ji­non, z których naj­now­sza se­ria GX M ma wbu­do­wa­ną funk­cję pa­mię­ci licz­by wszy­st­kich wy­ko­na­nych zdjęć.


Kodak E100VS - 4-ty Ektachrome

Kodak E100VS - Czwarty Ektachrome

 

Ko­dak do fil­mów Ek­ta­chro­me Pro­fes­sio­nal E100S i E100SW po kil­ku­na­stu mie­sią­cach do­łą­czył ma­te­riał o dwu­krot­nie wy­ższej czu­ło­ści - E200, a te­raz, na ostat­niej Pho­to­ki­nie, do­dał trze­ci film, o czu­ło­ści ISO 100/21°- Ko­dak Ek­ta­chro­me Pro­fes­sio­nal E100VS. Jest to ma­te­riał o naj­bar­dziej na­sy­co­nych bar­wach w ca­łej ro­dzi­nie (“VS” to skrót od “Vi­vid Sa­tu­ra­tion”). Da­je do­sko­na­łą ja­kość obra­zu - ostrość, ziar­ni­stość - oraz neu­tral­ną rów­no­wa­gę ko­lo­rów. Tak jak po­zo­sta­łe trzy fil­my, nie wy­ma­ga ko­rek­cji na­świe­tla­nia w sze­ro­kim za­kre­sie od 1/10 000 do 10 s.

 

 

 

 

 

 

więcej Foto-Kurier 1-2/2024 str. 56

zamów powrót na stronę główną »

Zobacz także:powrót na stronę główną »

Zobacz także:fotografia fotografia
 
cofnij przenieś na początek strony
Wszelkie prawa zastrzeżone www.foto-kurier.pl  © 2000-2024. (0.144) / 0.129

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |