Facebook
Poczta
Forum
Sklep
Logowanie
Dodaj
zdjęcie
Wydrukuj
zdjęcie

Od 1996 roku Foto-Kurier
jest jedynym polskim
przedstawicielem
panelu fotograficznego
stowarzyszenia EISA

SZUKAJ

Wydanie archiwalne: Foto-Kurier 4/2024

ok�adka czasopisma Foto Kurierzłap lub kliknij na róg strony 
Spis treści 4/2024
OD REDAKCJI
str. 3
NAJLEPSZE z NAJLEPSZYCH
str. 6
Najlepsze z Najlepszych 2024 - luty 2024 r.
str. 6
Prezentujemy najlepsze zdjęcia wybrane wybrane przez redakcję z najwyżej ocenianych w serwisie foto-kurier.pl w lutym 2024 roku.

wi�cej
CO w TRAWIE PSTRYKA
str. 14
Karty Samsung microSD o pojemności do 1 TB i szybkie 256 GB
str. 14
Karty Samsung microSD o pojemności do 1 TB i szybkie 256 GB - debiut rynkowy

wi�cej
OM System i M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600 mm f/5–6,3 IS
str. 14
OM System przedstawia M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600 mm f/5–6,3 IS

wi�cej
Lexar SSD SL500 – nowe dyski zewnętrzne dla mobilnych
str. 15
Lexar SSD SL500 – nowe dyski zewnętrzne dla mobilnych.

wi�cej
Sony CFexpress typu B: CEB G480T/CEB-G240T - szybkie karty
str. 15
Sony CFexpress typu B: CEB G480T/CEB-G240T - pojemne i szybkie karty pamięci

wi�cej
Nikkor Z 28–400 mm f/4–8 VR
str. 15
Nikkor Z 28–400 mm f/4–8 VR - uniwersalny zoom o niezwykle szerokim zakresie ogniskowych, do pełnej klatki

wi�cej
Hasselblad 907X 100C
str. 16
Średnioformatowa klasyka w nowym wydaniu

wi�cej
Sigma 15 mm f/1,4 DG DN Diagonal Fisheye | Art
str. 18
Sigma 15 mm f/1,4 DG DN Diagonal Fisheye | Art to pełnoklatkowy obiektyw, którym można fotografować i jasno i szeroko.

wi�cej
Fujifilm Instax MINI 99
str. 20
Najwyższej klasy analogowy aparat do fotografii natychmiastowej.

wi�cej
TEST
str. 22
Test Nikkora Z DX 18–140 mm f/3,5–6,3 VR
str. 22
Testujemy uniwersalny standardowy zoom ze stabilizacją do matryc APS-C: Nikkor Z DX 18–140 mm f/3,5–6,3 VR.

wi�cej
FOTO-RYNEK
str. 28
Szansa na dwucyfrowy wzrost
str. 28
Najprawdopodobniej kończący się japoński rok rozrachunkowy zostanie zamknięty dwucyfrowym sukcesem - wybrane statystyki, bezpośrednio od producentów.

wi�cej
ZDJĘCIE MIESIĄCA
str. 30
Zdjęcie Miesiąca luty 2024 r.
str. 30
Prezentujemy 3 najwyżej ocenione zdjęcia przez użytkowników serwisu foto-kurier.pl w lutym 2024 r.

wi�cej
TEST
str. 32
Test Canona - RF 14–35 mm f/4 L IS USM
str. 32
Trzeci brakujący element o jasności f/4, czyli test szerokokątnego zoomu Canona – RF 14-35 mm f/4 L IS USM.

wi�cej
TEST
str. 40
Test Panasonica LUMIX S 28-200 mm f/4-7,1 MACRO O.I.S.
str. 40
Test najmniejszego i najlżejszego na świecie superzoomu Panasonica z rodziny LUMIX S 28-200 mm f/4-7,1 MACRO O.I.S.

wi�cej
FOTOROZMOWY
str. 46
Papiery MAXIMA, Frontiery, fotografia halogenosrebrowa
str. 46
W cyklu Fotorozmowy rozmawiamy z Beatą Jurkowską – Senior Product Managerem PI Fujifilm Central & Eastern European Region o paierach halogenosrebrowych Fujifilm, w tym...

wi�cej
OKIEM EKSPERTÓW
str. 50
OKIEM EKSPERTÓW ocena zdjęć - Foto-Kurier 4/24
str. 50
Marta Darowska i Tadeusz Koniarz, eksperci nie tylko w dziedzinie fotografii, poddają swojej opinii wybrane zdjęcia użytkowników galerii foto-kurier.pl.

wi�cej
TEST
str. 56
Test Samsunga ViewFinity S9 - monitor 5K
str. 56
Test Samsunga ViewFinity S9 – monitora 5K zarówno do pracy jak i do rozrywki.

wi�cej
LIGA FOTO-KURIERA
str. 66
LIGA Foto-Kuriera 2024 - temat "Różowy"
str. 66
„Różowy” to drugi etap kolejnej edycji Ligi Foto-Kuriera. Do wygrania cenne nagrody o wartości ponad 16 tys. zł. Przysyłaj zdjęcia, zbieraj punkty, wygrywaj!

wi�cej
25 LAT TEMU w FOTO-KURIERZE
str. 75
25 lat temu w Foto-Kurierze - FK 4/99
str. 75
Co w trawie pstrykało 25 lat temu - FK 4/99. Wybrane artykuły z tego okresu.

wi�cej25 lat temu w Foto-Kurierze - FK 4/99

25 Lat Temu w Foto-Kurierze


Co w trawie pstrykało 25 lat temu - FK 4/99. Wybrane artykuły z tego okresu.

 

 

 

Kodak Black & White + 400

 

 

Ko­dak
Black & Whi­te + 400

 

Se­ria fil­mów wy­so­kiej ja­ko­ści Ko­dak Se­lect - za­wie­ra­ją­ca do­tych­czas fil­my Ko­da­chro­me, Eli­te Chro­me i Ro­y­al Gold - wzbo­ga­ci­ła się nie­daw­no o czar­no-bia­ły ma­te­riał ne­ga­ty­wo­wy Black & Whi­te + 400. Opar­ta na tech­no­lo­gii pła­skich kry­szta­łów T emul­sja chro­mo­ge­nicz­na (wy­wo­ły­wa­na w pro­ce­sie C-41) to praw­do­po­dob­nie od­po­wie­dnik za­sto­so­wa­nej w pro­fe­sjo­nal­nym fil­mie Ko­dak T-Max T400 CN Pro­fes­sio­nal. Tak jak in­ne do­stęp­ne na ryn­ku czar­no-bia­łe fil­my chro­mo­ge­nicz­ne, Ko­dak Black & Whi­te + 400 da­je sze­ro­ką to­le­ran­cję na­świe­tla­nia: od -2 do +3 EV.

 

 

Canon EOS 300D

 

 

Canon EOS 300

 

Ca­non EOS 300 to na­stęp­ca "pięć­set­ki-N", która znaj­du­jąc się na ryn­ku od 1996 r. zdą­ży­ła się już tech­no­lo­gicz­nie nie­co ze­sta­rzeć. No­wy apa­rat wy­po­sa­żo­no w po­lo­wy czuj­nik AF ty­pu CMOS, po raz pierw­szy za­sto­so­wa­ny w EO­Sie 3. Ma on 7 punk­tów na­sta­wia­nia ostro­ści; 5 z nich uło­żo­nych jest tra­dy­cyj­nie w li­nii po­zio­mej (w po­ło­wie wy­so­ko­ści ka­dru), a 2 w pio­nie - nad i pod czuj­ni­kiem cen­tral­nym. Sy­stem AF pra­cu­je znacz­nie szyb­ciej niż w EO­Sie 500N i ma nie­co ob­ni­żo­ny dol­ny próg czu­ło­ści. Canon EOS 300 dys­po­nu­je 35-seg­men­to­wym czuj­ni­kiem po­mia­ru świa­tła, który współ­pra­cu­je z lam­pa­mi Ca­non Spe­e­dli­te se­rii EX w au­to­ma­ty­ce E-TTL; apa­rat syn­chro­ni­zu­je z ni­mi przy naj­krót­szych cza­sach otwar­cia mi­gaw­ki. Po­nad­to Ca­non EOS 300 wy­po­sa­żo­ny jest w au­to­ma­ty­kę wa­rian­tów na­świe­tla­nia (brac­ke­ting), ma moż­li­wość pod­glą­du głębi ostro­ści, au­to­ma­tycz­ny trans­port fil­mu z ma­ksy­mal­ną szyb­ko­ścią 1,5 kl./s oraz krót­ki czas re­ak­cji - 250 ms. Wy­mia­ry: 140 x 90 x 58,5 mm; ma­sa: 335 g. Pre­mie­ra no­we­go EO­Sa odby­ła się na PMA ‘99 w Las Ve­gas - w we­rsji ame­ry­kañ­skiej ma on ozna­cze­nie Re­bel 2000.

 

IBM Compact Flash

 

 

Twardy dysk IBM


Opi­sa­ny w F•K 2/99 (str. 85) 20-gra­mo­wy mi­ni twar­dy dysk fir­my IBM o po­jem­no­ści 340 MB zo­stał po­ka­za­ny na tar­gach PMA ‘99 w Las Ve­gas w kon­fi­gu­ra­cji z Mi­nol­tą Di­ma­ge RD 3000. Prezentujemy go na zdjęciu powyżej.

 

 

więcej Foto-Kurier 4/2024 str. 75

zamów powrót na stronę główną »

Zobacz także:

fotografia
Ładowarka dwukanałowa Newell LCD-PB-SD – podręczny fotograficzny gadżet – cena i dostępność


powrót na stronę główną »

Zobacz także:grafika grafika
 
cofnij przenieś na początek strony
Wszelkie prawa zastrzeżone www.foto-kurier.pl  © 2000-2024. (0.110) / 0.096

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |