Facebook
Poczta
Forum
Sklep
Logowanie
Dodaj
zdjęcie
Wydrukuj
zdjęcie

Od 1996 roku Foto-Kurier
jest jedynym polskim
przedstawicielem
panelu fotograficznego
stowarzyszenia EISA

SZUKAJ

Wydanie archiwalne: Foto-Kurier 5/2024

ok�adka czasopisma Foto Kurierzłap lub kliknij na róg strony 
Spis treści 5/2024
OD REDAKCJI
str. 3
NAJLEPSZE z NAJLEPSZYCH 2024
str. 6
Najlepsze z Najlepszych 2024 - marzec 2024 r.
str. 6
Prezentujemy wybrane zdjęcia z najwyżej ocenianych w serwisie foto-kurier.pl w marcu 2024 roku.

wi�cej
CO w TRAWIE PSTRYKA
str. 14
Leica SL3
str. 14
Pełnoklatkowe 8K i nawet 60 milionów pikseli

wi�cej
Sony FE 16-25 mm f/2,8 G
str. 16
Sony FE 16–25 mm f/2,8 G to nowy zoom szerokokątny z serii Gold.

wi�cej
Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN | Contemporary
str. 17
Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN | Contemporary, pierwszy obiektyw Sigmy z mocowaniem Canon RF

wi�cej
TAMRON 11-20 mm f/2,8 Di III-A RXD
str. 17
TAMRON 11-20 mm f/2,8 Di III-A RXD to pierwszy zoom szerokokątny z mocowaniem Canon RF

wi�cej
TEST
str. 18
Test Nikkora Z 28-400 f/4-8
str. 18
Uniwersalny zoom o dużym zasięgu idealny do podróży i wykonywania zbliżeń

wi�cej
Joby HandyPod Clip – mały statyw z karabińczykiem - do smartfonów i aparatów
str. 24
Joby HandyPod Clip – Mały statyw z karabińczykiem dla smartfonów i aparatów.

wi�cej
DJI Mini 4 Pro
str. 24
DJI Mini 4 Pro to obecnie najbardziej zaawansowany dron w rozmiarze mini marki DJI.

wi�cej
Sigma 50 mm f/1,2 DG DN | Art - najlżejszy w swojej klasie
str. 24
Sigma 50 mm f/1,2 DG DN | Art – najlżejszy w swojej klasie stałoogniskowy obiektyw z przysłoną f/1,2.

wi�cej
25 LAT TEMU w FOTO-KURIERZE
str. 25
25 lat temu w Foto-Kurierze nr 5/99
str. 25
Co w trawie pstrykało 25 lat temu – FK 5/99.

wi�cej
FOTO-RYNEK
str. 26
EXPOzycja – warsztaty i prezentacja najnowszej oferty.
str. 26
Jak wyglądała EXPOzycja – płatne warsztaty i prezentacja najnowszej oferty.

wi�cej
KONKURSY
str. 28
Sony World Photography Awards 2024
str. 28
Sony World Photography Awards 2024, jeden z największych konkursów fotograficznych, rozstrzygnięty. W tej edycji zostało wyróżnionych aż 10 Polaków.

wi�cej
TEST
str. 34
Test Canona RF 24–105 mm f/2,8 L IS USM
str. 34
Publikujemy test Canona RF 24–105 mm f/2,8 L IS USM Z – pierwszego obiektywu Canona z pierścieniem płynnej regulacji przysłony.

wi�cej
TEST
str. 42
Test Sony FE 24–50 mm f/2,8 G - mały, ostry, standardowy zoom
str. 42
Testujemy mały, ostry, poręczny standardowy zoom, czyli Sony FE 24–50 mm f/2,8 G w naszych rękach.

wi�cej
OKIEM EKSPERTÓW
str. 48
OKIEM EKSPERTÓW ocena zdjęć - Foto-Kurier 5/24
str. 48
Marta Darowska i Tadeusz Koniarz, eksperci nie tylko w dziedzinie fotografii, poddają swojej opinii wybrane zdjęcia użytkowników galerii foto-kurier.pl.

wi�cej
TEST
str. 54
Test Tamrona 70-180 mm f/2,8 Di III VC VXD G2
str. 54
Ostro, bliżej, stabilniej – testujemy telezoom Tamrona drugiej generacji: 70–180 mm f/2,8 Di III VC VXD G2.

wi�cej
LIGA FOTO-KURIERA 2024
str. 62
LIGA Foto-Kuriera 2024 - temat "W deszczu"
str. 62
„W deszczu” to trzeci etap kolejnej edycji Ligi Foto-Kuriera. Do wygrania cenne nagrody o wartości ponad 16 tys. zł. Przysyłaj zdjęcia, zbieraj punkty, wygrywaj!

wi�cej
ZDJĘCIE MIESIĄCA
str. 73
Zdjęcie Miesiąca marzec 2024 r.
str. 73
Prezentujemy najwyżej ocenione zdjęcia przez użytkowników serwisu foto-kurier.pl w marcu 2024 r.

wi�cej25 lat temu w Foto-Kurierze nr 5/99

25 Lat Temu w Foto-Kurierze


Co w trawie pstrykało 25 lat temu – FK 5/99.

 

 

 

Minox

 

Mi­nox ECX, po­le­ca­ny przez szpie­gów

Nie­miec­ki Mi­nox, pro­du­cent le­gen­dar­nych apa­ra­tów for­ma­tu 8 x 11 mm, uży­wa­nych m.in. przez służ­by spe­cjal­ne wie­lu kra­jów, ma w swej ofer­cie ko­lej­ne cac­ko do dys­kret­nej fo­to­gra­fii. Mi­nox ECX ma wy­mia­ry: 8 x 3 x 1,8 cm i wy­so­kiej ja­ko­ści obiek­ty­w Mi­nar 15 mm f/5,6 z po­kry­ty­mi no­wo­cze­sny­mi po­wło­ka­mi an­ty­od­bla­sko­wy­mi so­czew­ka­mi. Da­je on bar­dzo wy­so­ką roz­dziel­czość 200 li­nii/mm, prze­wyż­sza­jąc pod tym wzglę­dem wszy­st­kie se­ryj­nie pro­du­ko­wa­ne obiek­ty­wy ama­tor­skie (i większość produkowanych do 2024 roku włącznie).

 

Przy mi­no­ksow­skim for­ma­cie fil­mu ogni­sko­wa obiek­ty­wu da­je głę­bię ostrości od 1 m do ∞ - zby­tecz­ne jest więc na­sta­wia­nie ostro­ści. Mi­nox ECX pra­cu­je w peł­ni au­to­ma­tycz­nym try­bie do­bo­ru eks­po­zy­cji, a je­go mi­gaw­ka cen­tral­na realizuje cza­sy otwar­cia od 1/500 do 8 s. Z ele­ganc­ko i no­wo­cze­śnie za­pro­jek­to­wa­nym apa­ra­tem współpra­cu­je do­pa­so­wa­na do nie­go wy­glą­dem mi­nia­tu­ro­wa lam­pa bły­sko­wa Mi­nox ECX-Flash. Ce­na apa­ra­tu i lam­py w Niem­czech: ok. 600 DM (marek niemieckich).


Ma­ksymal­ną ja­kość zdjęć z apa­ra­tów Mi­nox otrzy­mu­je­my sto­su­jąc wy­ko­na­ny na ba­zie tech­no­lo­gii APS spe­cjal­ny ma­te­riał Mi­no­co­lor Pro Film, który umożliwia uzy­ska­nie wy­jąt­ko­wo wy­so­kiej roz­dziel­czo­œci obrazu.

Fujichrome Provia 100F


Fu­ji­chro­me Pro­via 100F
Pro­fes­sio­nal

No­wy pro­fe­sjo­nal­ny ko­lo­ro­wy ma­te­riał od­wra­cal­ny Fu­jifilm, z han­dlo­wym ozna­cze­niem RDP III, ma naj­niż­szą - wg pro­du­cen­ta - obe­cnie na ryn­ku ziar­ni­stość wśród ma­te­ria­łów od­wra­cal­nych. Ze współ­czyn­ni­kiem RMS 8(!) da­je w tej ka­te­go­rii wyższą ja­kość obra­zu niż fil­my o czu­ło­ściach ISO 25/15o - 50/18o. Trze­cia już we­rsja uzna­ne­go wśród za­wo­dow­ców ma­te­ria­łu RDP tra­dy­cyj­nie cha­rak­te­ry­zu­je się ży­wą re­pro­duk­cją barw, zna­ko­mi­tym kon­tra­stem obra­zu oraz bar­dzo do­bry­mi wy­ni­ka­mi for­so­wa­nia emul­sji: od -1/2 EV (EI 70) do +2 EV (EI 400). Fu­ji­chro­me Pro­via 100F Pro­fes­sio­nal, tak jak po­prze­dnik, zna­ko­mi­cie speł­nia wy­mo­gi róż­nych te­ma­tów - fo­to­gra­fii ka­ta­lo­go­wej, kra­jo­bra­zu, na­tu­ry, mo­dy i por­tre­tu.

Minolta Dynax 404si


Minolta Dynax 404si 

Na tar­gach Po­lfo­to‘99 po­ja­wiła się no­wa lu­strzan­ka Mi­nol­ty - Dy­nax 404si. Wg fir­my jest to w tej chwi­li naj­mniej­sza na ryn­ku lu­strzan­ka ma­ło­o­braz­ko­wa. Sta­no­wi tañ­szą i nie­co pro­st­szą odmia­nę apa­ra­tu Dy­nax 505si Su­per. No­wa Mi­nol­ta wy­po­sa­żo­na jest w try­by na­świe­tla­nia: pro­gram, pre­se­lek­cję cza­su i przy­sło­ny, ręcz­ny; oraz pro­gra­my te­ma­tycz­ne: por­tret, por­tret no­cą, kra­jo­braz (rów­nież no­cą), zdję­cia spo­rto­we i ma­kro. Wbu­do­wa­na lam­pa bły­sko­wa o licz­bie prze­wo­dniej 12 (ISO 100/21o) po­kry­wa świa­tłem po­le wi­dze­nia obiek­ty­wu 28 mm i bez­prze­wo­do­wo ste­ru­je przy­sto­so­wa­ny­mi do ta­kiej współ­pra­cy lam­pa­mi Mi­nol­ty.

Dy­nax 404si re­a­li­zu­je po­miar 8-seg­men­to­wy i punk­to­wy, ma ręcz­nie wpro­wa­dza­ną ko­rek­cję na­świe­tla­nia w za­kre­sie +/- 3 EV, z kro­kiem co 1/2 EV; w iden­tycz­nych od­stę­pach pra­cu­je 3-klat­ko­wy au­to­brac­ke­ting. Mi­gaw­ka Mi­nol­ty Dy­nax 404si daje cza­sy otwar­cia od 1/2000 s 30 s do, a naj­krót­szy czas syn­chro­ni­za­cji wy­no­si 1/90 s. Ce­low­nik apa­ra­tu po­ka­zu­je 90% po­la obra­zu re­je­stro­wa­ne­go na fil­mie; czu­łość ma­te­ria­łu fo­to­gra­ficz­ne­go mo­że być na­sta­wia­na au­to­ma­tycz­nie lub ręcz­nie. Trans­port fil­mu odby­wa się z szybk­ością 1 kl./s (tryb zdjęć po­je­dyn­czych lub se­ryj­nych). Mi­nol­ta Dy­nax 404si ma sze­ro­kie po­le po­mia­ro­we AF, które fo­to­gra­fu­ją­cy mo­że za­stąpić punk­to­wym cen­tral­nym czuj­ni­kiem krzy­żo­wym. Do­dat­ko­we waż­ne funk­cje to wie­lo­krot­na eks­po­zy­cja i 10-se­kun­do­wy sa­mo­wy­zwa­lacz. Wy­mia­ry ma­leństwa to: 135 x 90 x 58,5 mm, a ma­sa 350 g. 

ARW

 

więcej Foto-Kurier 5/2024 str. 25

zamów powrót na stronę główną »

Zobacz także:

fotografia
Ładowarka dwukanałowa Newell LCD-PB-SD – podręczny fotograficzny gadżet – cena i dostępność


powrót na stronę główną »

Zobacz także:grafika grafika
 
cofnij przenieś na początek strony
Wszelkie prawa zastrzeżone www.foto-kurier.pl  © 2000-2024. (0.117) / 0.104

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |